مدل A

كد طرح : 1A

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : 2A

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : A3

سايز دوخت  : CM 15

كد طرح :A4

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : A5

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : A6

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : A7

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : A8

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : A9

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : A10

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : A11

سايز دوخت : CM 15

كد طرح : A14

سايز دوخت CM 30

كد طرح : A15

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A16

سايز دوخت:15 cm

نوع دوخت: قلاب زن

كد طرح : A17

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A18

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A19

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A20

سايز دوخت CM 30

كد طرح : A21

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A24

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A25

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A28

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A32

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A33

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A34

سايز دوخت CM 15

كد طرح : A35

سايز دوخت CM 25

كد طرح : A37

سايز دوخت CM 30

كد طرح : A38

سايز دوخت CM 30