مدل B

كد طرح :005B

  سايز دوخت CM 15

كد طرح :006B

سايز دوخت: 12.5*12.5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :009B

سايز دوخت: 5*5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :0011B

سايز دوخت: 5*5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :0013B

سايز دوخت: 5*5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :0014B

سايز دوخت: 5*2.5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :0015B

سايز دوخت: 5*5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :020B

سايز دوخت: .30….5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :022B

سايز دوخت: .30….5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :023B

سايز دوخت:5*5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :031B

سايز دوخت: 12.5*12.5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :037B

سايز دوخت: 5*5 CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :041B

سايز دوخت  CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :047B

سايز دوخت: 5   CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :049B

سايز دوخت11 * 5   CM

 نوع دوخت :ماسوره

كد طرح :050B

سايز دوخت: 51*15 CM

 نوع دوخت :ماسوره